Klinische Forschung

  • Abteilung Klinische Forschung [Leiter: Prof. Dr. M. Ramharter]
  • Arbeitgruppe Tappe (Zoonosen)

Kontakt

Prof. Dr. Michael Ramharter

Sektion Klinische Forschung

Tel.: +49 40 42818-
Fax: +49 40 42818-
E-Mail: